elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 21.06.2024

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej - Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jan III Sobieskiego w Bytomiu www.sp38bytom.pl 

 Data publikacji strony internetowej: 2015-09-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

spb38@poczta.onet.pl lub telefonicznie 32-289-53-17.

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osoba do kontaktu – Maciej Biernacki.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.


 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu można dojechać liniami tramwajowymi oraz liniami autobusowymi.      .

Odległość do najbliższego przystanku tramwajowego wynosi 800 m, a autobusowego 200 m.

Przed siedzibą szkoły znajduje się bezpłatny parking. 

 Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Korczaka. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia – dwa również od strony Korczaka (sala gimnastyczna) oraz wejście m.in. do biblioteki miejskiej. Wejście czwarte znajduje się od strony północnej, które wykorzystywane jest też jako wyjścia ewakuacyjne.

Jedna klatka schodowa znajduje się centralnie w budynku, a druga od strony północno – zachodniej budynku stanowiąca wejście do biblioteki miejskiej oraz sekretariatu szkolnego i dyrektora szkoły.

W szkole jest monitoring obejmujący wejścia do szkoły oraz teren wokół szkoły.

Jest możliwość wejścia i uczestniczenia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Maciej Biernacki
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2021
Liczba wyświetleń: 266
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.12.2021
13:23:13
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
12:22:24
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:07:30
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:07:06
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:05:14
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:04:22
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:02:32
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
07:01:15
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:59:56
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:59:38
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:58:18
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:53:37
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:52:52
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:51:20
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności
12.12.2021
06:38:56
edycja
Maciej Biernacki
Deklaracja dostępności